Regulamin Strony

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 26.08.2023

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z twoją relacją z nami lub produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo i będą miały pierwszeństwo.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając w inny sposób z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy dostarczane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja odbywała się w formie pisemnej.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie.

4.1 Creative Commons

Treść tej witryny jest dostępna na licencji Creative Commons — Udostępnij podobne, chyba że określono inaczej.

5. Biuletyn

Niezależnie od powyższego mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Ciebie danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych oraz ogólnie przyjętych praktykach internetowych i wytycznych branżowych. Nie wolno Ci korzystać z naszej witryny internetowej ani usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających złośliwe oprogramowanie komputerowe (lub z którymi są powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią. Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto w naszym serwisie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie oraz zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej witryny internetowej lub usług żadnym innym osobom. Nie możesz pozwolić, aby jakakolwiek inna osoba korzystała z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w wyniku użycia Twoich haseł lub kont. Jeżeli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła, musisz nas natychmiast powiadomić. Po zamknięciu konta nie będziesz podejmować prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

9. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do witryny internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie Twojego dostępu do witryny internetowej lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić, omijać ani próbować obejść lub ominąć jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczanie lub wyłączanie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:
  • ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
  • ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów.
Żadna treść zawarta na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą. Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym wszelkie szkody wynikające z utraty zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, bądź utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej. Z wyjątkiem przypadków, w których jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związane z witryną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność ( czy to w ramach umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub z innego powodu) będzie ograniczona do całkowitej ceny, jaką zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny internetowej. Limit ten będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i podstaw powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, w procesie rejestracji może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne. Opracowaliśmy politykę mającą na celu rozwianie wszelkich obaw dotyczących prywatności, jakie możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i naszą Polityką dotyczącą plików cookie .

13. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych w witrynie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny z naruszeniem polskich przepisów i regulacji eksportowych.

14. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej Witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów w tej witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy rekompensaty za reklamę od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

15. Zadanie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakakolwiek rzekoma cesja z naruszeniem niniejszego punktu będzie nieważna.

16. Naruszenie niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić Twój dostęp do witryny internetowej, kontaktując się Twojego dostawcy usług internetowych, aby zażądał zablokowania Twojego dostępu do witryny i/lub wszczął przeciwko Tobie działania prawne.

17. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, jeżeli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

18. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków oraz obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam koszty poniesionych przez nas szkód, strat, kosztów i wydatków związanych z takimi roszczeniami lub wynikających z nich.

19. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości rozwiązania umowy, nie będzie interpretowane jako odstąpienie od takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część lub późniejsze prawo do egzekwowania każdego postanowienia.

20. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

21. Całość umowy

Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności i polityką plików cookies stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a firmą SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny.

22. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Przekażemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, a zmienione Warunki zaczną obowiązywać od dnia, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie traktowane jako powiadomienie o wyrażeniu zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i związanie się nim. Aby poprosić o wcześniejszą wersję niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.

23. Wybór prawa i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważną i/lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać skuteczność intencji niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie ulegną zmianie.

24. Informacje kontaktowe

This website is owned and operated by SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem naszej strony kontaktowej .

25. Pobierz

Możesz także pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.