Zasady i Warunki

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” text_font=”||on||||||” text_font_size=”14px” sticky_enabled=”0″]

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 21 czerwca 2022

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

1. Wstęp
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą nadrzędne i nadrzędne.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

2. Wiązanie
Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i postanowień określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

3. Komunikacja elektroniczna
Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które my zapewnić Państwu drogą elektroniczną spełnianie wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

4. Własność intelektualna
My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.
4.1 Creative Commons
Zawartość tej witryny jest dostępna na licencji Creative Commons — Share a like License, chyba że określono inaczej.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

5. Biuletyn
Niezależnie od powyższego możesz przesłać nasz biuletyn w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

6. Własność osób trzecich
Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia osobom trzecim danych osobowych.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

7. Odpowiedzialne użytkowanie
Odwiedzając naszą witrynę, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe i wytyczne branżowe. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań związanych z marketingiem bezpośrednim lub prowadzić systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.
Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność witryny, jest surowo zabronione.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

8. Rejestracja
Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług żadnej innej osobie. Nie możesz zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich haseł lub kont. Musisz natychmiast nas powiadomić, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła.
Po zamknięciu konta nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

9. Zgłoszenie pomysłu
Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach .

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

10. Zakończenie użytkowania
Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do lub korzystania z witryny lub jakichkolwiek treści, które możesz udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegasz, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować obchodzić lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

11. Gwarancje i odpowiedzialność
Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i wszystkie treści na niej udostępniane są na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:
– ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
– ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów.

Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszego punktu będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym jakiekolwiek szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, bądź utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami sprzedawanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność ( bez względu na to, czy na mocy umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego postępowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, powództw i przyczyn powództwa każdego rodzaju i natury.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

12. Prywatność
Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.
Opracowaliśmy politykę, aby rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące prywatności, które możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie .

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

13. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem
Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych w witrynie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób niezgodny z polskimi przepisami eksportowymi.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

14. Marketing afiliacyjny
Za pośrednictwem tej Witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów na lub za pośrednictwem tej witryny. Możemy również akceptować sponsoring lub inne formy wynagrodzenia reklamowego od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

15. Zadanie
Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

16. Naruszenia niniejszego Regulaminu
Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli naruszysz niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub trwałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, kontaktując się dostawcy usług internetowych, aby zażądać zablokowania dostępu do witryny i/lub wszcząć przeciwko tobie postępowanie sądowe.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

17. Siła wyższa
Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy na mocy niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niepowodzenie lub pominięcie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

18. Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane lub wynikające z takich roszczeń.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

19. Zrzeczenie się
Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część, lub prawo do egzekwowania każdego postanowienia.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

20. Język
Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i rozumiany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

21. Całość umowy
Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności i polityką plików cookies stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

22. Aktualizacja niniejszego Regulaminu
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Przekażemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, a zaktualizowane Warunki wejdą w życie z dniem, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o zgodzie na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami. Aby zażądać wcześniejszej wersji niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

23. Wybór prawa i jurysdykcji
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, wprowadzić w życie intencję niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

24. Informacje kontaktowe
Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszej strony kontaktowej .

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

25. Pobierz
Możesz również pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]